Valitse sivu

Kiertotaloutta ja palvelutarjontaa kehittämässä

Kiertokapulan liiketoiminnan kasvu on jatkunut vahvana jo useamman vuoden ajan. Liikevaihto on kasvanut vuosien 2016 – 2019 välisenä aikana 45 %.
Kiertokapula onkin kolmanneksi suurin kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka palvelee alueellaan 390 000 asiakasta sekä lukuista joukkoa yrityksiä ja omistajakuntiaan.
Kasvu on ollut hallittua ja kertoo luottamuksesta yrityksemme toimintaan.

Vuonna 2019 saavutettiin kaikkien aikojen suurin liikevaihto, 29,1 miljoonaa euroa. Kasvua oli 2,8 miljoonaa euroa eli noin 11 % edellisestä vuodesta. Kasvuun vaikuttivat rakennusjätteen vastaanottomäärät, Hämeenlinnan ja Hattulan kuntaurakoiden toisen vaiheen haltuunotto osaksi yhtiön toimintaa sekä Nurmijärvellä sijaitsevan Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueen liittyminen Kiertokapulan toimialueeseen.

Jätteiden hyödyntämisaste 98 %

Suurin osa toiminta-alueemme asumisessa syntyvästä jätteestä hyödynnettiin materiaalina ja energiana Fortum Waste Solutions Oy:n kiertotalouskylässä Riihimäellä. Toimialueelta erilliskerätty biojäte käsiteltiin ST1:n Bionolix -tehtaalla Hämeenlinnan Karanojalla etanoliksi, lämmöksi, sähköksi ja lannoitteeksi.
Rakennusjätteen käsittelemiseksi Kiertokapula perusti Destaclean Oy:n kanssa Tehokierto Oy:n, joka toimii vuoden 2020 alusta alkaen Karanojan kiertotalousalueella. Kiertokapula omistaa yhtiön yhtä suurin omistusosuuksin Deastacleanin kanssa. Tämä oli uusi avaus Kiertokapulalle, sillä Tehokierto Oy on ensimmäinen yhteisyritys, jossa yhtiömme on omistajana.

Investointeja tulevaisuuden palvelujen kehittämiseksi

Kiertokapula jatkoi viisivuotisen investointiohjelmansa toteuttamista. Investointiohjelman kokonaisvolyymi on noin 20 miljoonaa euroa ja se pitää sisällään niin ympäristövelvoitteisiin kuin toiminnan tehostamiseen ja parantamiseen liittyviä investointeja. Investoinneilla parannetaan toimintaedellytyksiämme kaikilla viidellä jäteasemillamme Nurmijärvellä, Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella.
Investoinnit kytkeytyvät myös tammikuussa 2020 jätelautakunta Kolmenkierron hyväksymään jätehuollon palvelutasoesitykseen. Palvelutason nostamisella kehitetään palveluverkostoamme ja tuodaan pienjäteasemien palveluita lähemmäksi kuntalaisia. Tavoitteena on mm. itsepalveluasemien kehittäminen, jotka voisivat olla auki ympärivuorokautisesti.

Karanojan kiertotalousalue

Yhtiömme kehittää suunnitelmallisesti Karanojan jätealueesta kiertotalousaluetta. Alueen kokonaispinta-ala on 57 hehtaaria, josta 24 on varattu uusille toiminnoille. Alueelle ympäristölupa tullaan saamaan vuoden 2020 kesällä. Alueelle sijoittuu Kiertokapulan omia toimintoja, mutta sinne etsitään aktiivisesti myös muuta yritystoimintaa. Karanojan alueelle on jo sijoittunut Kiertokapulan lisäksi ST1 bioetanolitehdas ja Tehokierto Oy. Alueen kehittymisen myötä meillä tulee olemaan entistäkin merkittävämpi rooli valtakunnallisessa kiertotaloustoiminnassa.

Tulevaisuuden haasteita ja näkymiä

Hankintalaissa rajoitetaan kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden toimintaa markkinoilla. Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt tuottavat in-house palveluita omistajakunnilleen. EU-direktiivin mukainen out-house -raja on 20 % liikevaihdosta, kun taas Suomessa on omaksuttu asiaan tiukempi linjaus ja rajoiksi on määritelty 10 % vuoteen 2029 saakka ja 5 % vuodesta 2030 alkaen. Tämä muutos tulee merkittävästi pienentämään tulojamme ja sitä kautta aiheuttamaan painetta lakisääteisten palvelujen hintojen nostamiseen. Muutos voi myös vaikuttaa jätehuoltopalvelujen saatavuuteen.

Epävarmuutta koko toimialalle aiheuttavat myös muutokset kunnan toissijaisessa jätehuoltopalvelussa (TSV-palvelu). Jatkossa jätteen haltijalla on velvollisuus julkaista Materiaalitorilla ilmoitus tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta, kun kyseessä on vähintään muusta kuin ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuvasta TSV-palvelusta, jonka arvo on vähintään 2000 euroa vuodessa. Tämä menettely voi aiheuttaa haasteita jätteen haltijalle eli asiakkaallemme. Toisaalta menettely voi kaventaa toimintaedellytyksiämme pienenevän jätemäärän kautta. Edellä mainitut tekijät saattavat vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaamme ja voivat edellyttää myös rakenteellisia uudistuksia.

Kiertokapula on yhtiönä vahva ja sen on siten helppo vastata tulevaisuuden haasteisiin. Pian meillä on myös mahdollisuus tarjota kauan kaivattua pakkausmuovin keräyspalvelua, kun huhtikuussa 2020 voimaan astuneet jätehuoltomääräykset mahdollistavat keräämisen osakaskunnissamme. Kiertokapula kilpailuttaa muovipakkausten keräyksen, joka aloitetaan ensi vuoden maaliskuussa Tuusulassa, Keravalla, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Hyvinkäällä. Riihimäellä, Hausjärvellä, Lopella, Hattulassa ja Hämeenlinnassa keräys alkaa 1.5.2021. Tällä hetkellä Valkeakoskella vapaaehtoisena toimiva keräys tulee velvoittavaksi niin ikään toukokuussa 2021.


toimitusjohtaja Mikko Koivulehto

mikko.koivulehto(at)kiertokapula.fi,  puh. 050 568 8422

Tutustu Kiertokapulan vuosikatsaukseen 2019